Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΜΑΕ832

Το μάθημα χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό και συνεπώς η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις είναι υποχρεωτική (αν ένας φοιτητής απουσιάσει 3 εβδομάδες και άνω δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί στο μάθημα αυτό και πρέπει να το επαναλάβει).Κατά το Ακ. Έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει 1 τμήμα των 35-40.Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά από 07-01-2019 έως 08-02-2019. Η αιτιολογημένη του διδάσκοντα επιλογή, αυτών που θα έχουν δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος, η οποία θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων και των δηλώσεων, θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Παρακολούθηση συναφών μαθημάτων (1.Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανση, 2.Στατιστική Συμπερασματολογία, 3.Εισαγωγή στη Στατιστική)
  2. Επίδοση σε συναφή μαθήματα (Τα μαθήματα 1,2 έχουν συντελεστή βαρύτητας 2 το μάθημα 3 έχει συντελεστή βαρύτητας 1)
  3. Εξάμηνο φοίτησης σε συνάρτηση με το πλήθος των περασμένων μαθημάτων (Όσοι έχουν επιτύχει σε 24 μαθήματα μοριοδότηση 2 αν είναι φοιτητές 10ου ή μικρότερου εξαμήνου και μοριοδότηση 1 αν είναι μεγαλύτερου εξαμήνου. Καθόλου μοριοδότηση για όσους έχουν επιτύχει σε λιγότερα απο 24)
  4. Γενική επίδοση (μοριοδότηση 2 αν μ.ο. στο σύνολο των μαθημάτων >7, μοριοδότηση 1 αν είναι 6-7, καθόλου διαφορετικά)
  5. Ειδική επίδοση (μοριοδότηση 2 αν μ.ο. στο σύνολο των μαθημάτων της κατεύθυνσης >7, μοριοδότηση 1 αν είναι 6-7, καθόλου διαφορετικά. Για να ληφθεί υπόψη πρέπει να έχουν περαστεί τουλάχιστον 4 επιλογής του Τομέα)
  6. Σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση ισοβαθμίας

Στην ιστοσελίδα http://users.uoi.gr/abatsidis/832.html μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δύναται είτε να προσκομιστεί συμπληρωμένη στο γραφείο του διδάσκοντα είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].