Μιγαδικές συναντήσεις 1-Νέο βίντεο: Ανάπτυγμα Taylor ρητής συνάρτησης ειδικής μορφής.

Στο βίντεο αυτό αναπτύσσουμε μια μεθοδολογία μέσα από μια άσκηση για να βρίσκουμε το ανάπτυγμα Taylor μιας ειδικής ρητής μιγαδικής συνάρτησης (συγκεκριμένα ένα απλό κλάσμα ή ρητής συνάρτησης που ανάγεται σε άθροισμα απλών κλασμάτων) γύρω από ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της εν λόγω μεθόδου παίζει ο τύπος σύγκλισης της γεωμετρικής σειράς στο μοναδιαίο δίσκο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ ή στο φάκελο e-Διαλέξεις ή ακόμα και στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube: OnlymathsIoannina.