Ανακοίνωση για τις Μετεγγραφές του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

 Ανακοίνωση για τις Μετεγγραφές του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές/τριες επιτυχόντες μετεγγραφής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (αριθμ.691/3.2.2021), ενέκρινε την μετεγγραφή τους. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών ([email protected]) ή να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο:

1. Έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή (αρχείο WORD, αρχείο PDF)
2. Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (αρχείο WORD, αρχείο PDF)
3. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (απλό)
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
5. Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης

από
Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

έως και
Τετάρτη, 10 Φερουαρίου 2021

Από τη Γραμματεία

* Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του μετεγγραφέντα φοιτητή.


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/626-2015-52